Valtuustoaloite Rauman kaupungin hankintastrategian uudistamiseksi

Rauman kaupungin voimassaoleva hankintastrategia on hyväksytty valtuuston toimesta vuonna 2006 ja se pohjautuu vuonna 2003 valmistuneeseen selvitykseen sekä kaupungin vuoden 2012 visioon ja strategiaan. Vuoden 2017 alusta on voimaan kuitenkin astunut uusi hankintalaki ja lisäksi vuonna 2016 astuivat voimaan EU:n uudet hankintadirektiivit.

Uusi hankintalaki puuttuu siihen, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua kunnan tarjouskilpailuihin. Tämä on mahdollista esim. pilkkomalla suuret julkiset hankinnat osiin. Pelkän hinnan sijaan on tarkasteltava laatua, työllistämisvaikutuksia, kotimaisuutta ja paikallisuutta. Kokonaisvaltainen urakoiden, hankkeiden ja investointien läpikäynti tuottaa kestäviä taloudellisia, sosiaalisia ja esimerkiksi ympäristöllisiä vaikutuksia ja tukee lähialueita. Kotimaisuuden pitää jatkossa olla aina tavoitteena.

Uusi hankintalaki antaa myös uusia mahdollisuuksia. Kun hankitaan tavaroita tai palveluita, samalla voimme linjata haluavamme työllisyysvaikutuksia ja tällöin säästämme huomattavasti, kun pitkäaikaistyöttömät pääsevät takaisin työelämään. Työllistämisehtoa voidaan käyttää suorana kriteerinä niin, että hanke tarjoaa työtä paikallisille pitkäaikaistyöttömille, iäkkäille, nuorille tai kehitysvammaisille. Yrityksille tämä voisi tarjota merkittäviä sosiaalisen vastuun brändietuja.

Kunnan ruokaloissa tarjoillaan huomattava määrä ruoka-annoksia joka päivä. Jos kunnan hankinnoissa painotetaan lähiruokaa ja paikallisia tuotteita sekä kestävää tuotantoa, seuraukset ovat merkittäviä, niin työllisyydessä, ruokaturvallisuudessa, huoltovarmuudessa kuin myös asenteissa. Tarjouspyynnöissä tulisi ottaa huomioon, että kotimaiset säännökset asettavat tuotteille korkeampia vaatimuksia kuin muissa EU-maissa keskimäärin (suomalainen ruuantuotanto on vapaa salmonellasta, sioilla on hännät ja antibiootteja käytetään tuotantoeläinten lääkinnässä vain sairauksiin – toisin kuin yleisesti Keski-Euroopassa). Myös hankintojen kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteina voivat olla esim. laatu, toimitusaika, tuoreus, pakkauksen ominaisuudet, elinkaarikustannukset ja hankinnan aiheuttamat ympäristövaikutukset. Jotta saisimme lähituotteet mukaan tarjouskilpailuun on elintarvikehankintakäytäntöjä kehitettävä ja em. laatuominaisuudet määriteltävä suomalaisen ruoantuotannon lainsäädännön mukaiseksi.

Vaikka erilaiset kriteerit saattavat joissain tapauksissa aiheuttaa lisäkustannuksia, voi kokonaisuus silti säilyä kustannustehokkaimpana vaihtoehtona, kun huomioidaan syntyneet säästöt muilla sektoreilla.

Näin ollen esitetään, että Rauman kaupungille laaditaan uusi hankintastrategia, ja että se painottaisi (uuden hankintalain puitteissa) kotimaisuutta, paikallisuutta sekä työllistävyyttä – mm. edellä aloitteessa kirjatun tekstin mukaisesti.

Raumalla 13.3.2017
Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä