Aloite osallistuvan budjetoinnin kokeilusta

Paitsi heikkenevä taloustilanne myös muut viimeaikaiset myllerrykset ovat pakottaneet meitä etsimään uusia näkökantoja ja keinoja siihen, miten eri asioita tulisi hoitaa. Kaupunkiorganisaatio voi ajoittain olla etenkin kuntalaisen näkökulmasta varsin kankea, kun pitäisi uudistua tai jotain poikkeavaa tavoitellaan. Avoimuutta sekä kuntalaisten osallistamista tulisi lisätä. Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla osallistuva budjetointi.

Osallistuvan budjetoinnin malli on ollut olemassa jo pidemmän aikaa ja se on useissa eri Suomenkin kunnissa otettu innokkaasti vastaan (esim. ”OmaStadi” Helsinki, ”Mun Tampere”, ”Asukasbudjetti” Turku sekä ”Yhdenvertainen Oulu”). Oulun kaupungin mukaan osallistuva budjetointi on edustuksellisen demokratian rinnalle kehittyvä suoran demokratian toimintatapa, jossa korostuvat kokeilukulttuuri ja uudenlainen, muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuva ja kehittyvä julkinen hallinto. Kysymyksessä on talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistävä prosessi, joka vahvistaa dialogia ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Paitsi Kuntalain 22§, myös Rauman tarina edellyttää osallistavaa ja keskustelevaa toimintakulttuuria. Raumalla onkin toki vuosien varrella ollut erilaisia kuntalaisten osallistumisen mahdollistavia käytänteitä sekä kokeiluja, mutta osallistaminen voisi olla huomattavasti laajamittaisempaa. Toteuttamistapoja osallistuvalle budjetille onkin yhtä paljon kuin on paikkoja missä malli on käytössä. Osallistuvan budjetoinnin kautta kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun sekä voidaan antaa mahdollisuus määritellä ja priorisoida julkisia kulutuskohteita, eikä mallia ei siten tule sekoittaa esimerkiksi kuntalaisaloitteeseen.

Kunnat ovat hyödyntäneet mallia vaihtelevasti, eräät vain kertaluontoisissa kohteissa tai tietyllä alueella, toiset ovat osoittaneet budjetistaan pysyvästi tietyn summan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin ja niin edelleen. Käytännön mahdollisuuksia avataan myös Kuntaliiton aiheesta julkaisemassa oppaassa nimeltään: “Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa”. Mallia voidaan hyödyntää kuntalaisten lisäksi esimerkiksi työntekijöidenkin vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi heitä koskevissa asioissa.

Näin ollen esitetään, että Raumalla kokeiltaisiin osallistuvan budjetin soveltamisen mahdollisuuksia laaja-alaisesti paitsi budjetista varoja osoittamalla myös muutoin (esim priorisointi) – tavoitteena jo olemassa olevien osallistumismahdollisuuksien kasvattaminen pysyvästi, niin eri hallintokuntia koskien kuin kaupungin toiminnassa yleisesti.

Raumalla 9/2020
Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Ryhmäpuheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2016.

Rauman kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmaa 2017-2019 kuvataan suunnitelmassa sanalla muutos.money
Sana on kieltämättä kuvaava, mutta kaikkien näiden sopeutusten keskellä voitaisiin puhua myös selviytysmistarinasta.
Emme ole tilanteessa jossa olisimme voineet, tai voisimme nytkään, pohtia lisäyksiä vaan energiamme on kulunut sen selvittämiseksi, mitä voisimme tehdä paremmin, tai tehokkaammin, tai ylipäätään toisin, jotta voisimme nykyisen palvelutasomme säilyttää.
Markka-ajan henkeen voisi todeta, että pennin venyttäminen on tullut tämänkin vuoden aikana tutuksi.
Kuntalaisen näkökulmastakaan ei herkkua ole kaupungin taholta ollut tarjolla, sillä lihavien vuosiemme jälkeen jäljelle on jäänyt enää vain välttämätön, josta olemme yrittäneet kaikin tavoin pitää kiinni.

Tämäkään vuosi ei ole ollut helppo, eivätkä ole olleet sen aikana tehdyt päätöksetkään. Rajallisten varojen myötä on jouduttu tekemään ikäviäkin intressivertailuja – lisäykset yhtäälle, ovat pois toisaalta.
Niiden päätösten takana on kuitenkin ollut tavoite ja pyrkimys noususuhdanteiseen tulevaisuuteen ja sitä kautta kaikkien kuntalaisten parempaan arkeen sekä heistä huolehtimiseen. Vain aika näyttää, ovatko tehdyt päätökset olleet oikeita.

Näihin ikäviin päätöksiin on kuulunut myös se, että tavoitellessamme talouden tasapainoa ja välttämättömimpien palveluiden ylläpitämistä, olemme selviytymistarinassamme joutuneet käymään myös työntekijöidemme kukkarolla.
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaakin kiittää Rauman kaupungin työntekijöitä, sillä kaupungin talouden tasapainotukseen osallistuminen tilanteessa, jossa talousahdinko näkyy muutoinkin monen työntekijäperheen käytännön arjessa, on asia, johon ei pidä suhtautua kevyesti vaan todellakin suurella sekä nöyrällä kiitoksella, jonka he ansaitsevat.

Tehdyt sopeutukset ovat koetelleet työntekijöidemme muutoinkin. Kun yritetään suoritua samoista töistä vähemmällä henkilökunnalla, vaikka asioita uudella tavalla tekisimmekin, on ymmärrettävää, että jaksaminen voi olla koetuksella. Myös uudistuksiin sopeutuminen ottaa aikansa niin työntekijöitä kuin kuntalaisiltakin. Tästä syystä haluamme kiittää myös kuntalaisia, joilla on riittänyt ymmärrystä parhaansa vaikeassa tilanteessa tekevää henkilökuntaamme kohtaan.

Kiitos!