Aloite liikuntapainotteisesta koulusta

Valtakunnallisen kouluterveyskyselynkin mukaan alakouluikäisten lasten liikunnan harrastaminen on vähentynyt Raumalla. Vuonna 2017 perusopetuksen 4. ja 5. luokalla vähintään tunnin päivässä liikuntaa harrastavien määrä oli Raumalla vielä 51,9%, mikä oli valtakunnallista keskiarvoa (45,1%) reilusti parempi. Vuonna 2019 luku oli kuitenkin pudonnut Raumalla jo 40,4%:n.

Tähän, valtakunnalliseenkin, trendiin puuttuu mm. Lasten Liike, joka on Suomen Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liikkeen tavoite on luoda mahdollisuuksia yhä useammalle lapselle osallistua lapsen kasvua ja kehitystä tukevaan liikunnalliseen harrastustoimintaan. Lasten Liikkeen mukaan tällä hetkellä 2/3 lapsista liikkuu terveytensä sekä kehityksensä kannalta liian vähän ja esim 5-10% nuorten syrjäytymisestä olisi ehkäistävissä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä. 

Arvioiden mukaan yleisesti n. 70 % lapsista on koulupäivän yhteydessä järjestettävän liikuntakerhotoiminnan ulottumattomissa. Samaan aikaan kysyntä koulupäivän yhteydessä sekä iltaisin järjestetylle ei-kilpailulliselle harrastustoiminnalle kasvaa ympäri Suomea. Harrastukset lisäävät tutkitusti niin psyykkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia. Hyvistä syistä huolimatta enemmistö lapsista liikkuu terveytensä ja kehityksensä kannalta liian vähän.

Myös harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tämä ei tarkoita pelkästään liikunnallisia harrasteita, mutta erilaiset liikuntaharrastukset ovat olennainen osa valikoimaa.

Raumalla olisi erinomaiset mahdollisuudet parantaa liikunnallisuutta merkittävästi tulevan kouluverkkoon liittyvän muutoksen yhteydessä, etenkin uuden “Nanujärvelän” koulun kohdalla. Oikeanlaisella suunnittelulla ja esimerkiksi lähiympäristön liikuntamahdollisuudet, esim Lähdepelto, huomioon ottamalla siirtymä liikuntapainotteisuuteen kyettäisiin toteuttamaan hyvinkin kustannusneutraalisti. Jos otetaan huomioon pidempiaikaiset hyödyt, voinee hanke aikaansaada kaupungille jopa säästöjä. Yhteistyöllä paikallisten harrasteseurojen kanssa liikuntapainotteisuus voitaisiin toteuttaa huomioiden sekä tavoitteellisia että ei-tavoitteellisia liikuntamahdollisuuksia. 

Esimerkiksi Tampereella painotuksen tarkoituksena on tarjota oppilaille monipuolinen liikunnanopetus. Opetuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta. Liikunnan opetussuunnitelmallinen painotus etenee monipuolisista perusliikuntamuodoista kohti erilaisia lajitaitoja. Painotuksessa pyritään huomioimaan lasten liikunnallisuus myös luokkahuoneopetuksessa opetussuunnitelman periaatteita noudattaen. Liikuntapainotusoppilailla on vuosiluokkien 3–6 aikana yhteensä 5 vuosiviikkotuntia enemmän liikuntaa kuin muilla oppilailla.

Näin ollen esitetään, että: 
1. Raumalla tarjottaisiin mahdollisuutta liikuntapainotteiseen opetukseen ala-asteelta lähtien, aloittaen tarjonta rakennettavan “Nanujärvelän” koulun kohdalla
2. Liikuntapainotteisen opetuksen tarjonta, harrasteliikunta sekä liikunnallisuus yleisesti, otettaisiin huomioon “Nanujärvelän” koulun sijainnin, toiminnan sekä rakenteiden suunnittelussa

Raumalla 26.4.2021
Jami Toivonen  
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Kunta voi edistää alueen elinvoimaa sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja aktiivisesti – liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat oleellinen osa tätä työtä.

Useissa kunnissa ympäri Suomen on viime vuosina rakennettu kuntoportaita, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion. Portaiden rakentaminen ei ole kustannuksiltaan iso investointi ja oikein toteutettuna niitä voivat käyttää kaikenikäiset ja –tasoiset urheilijat sekä ketkä tahansa muutkin.
Parhaiten kuntoportaiden sijoituspaikaksi sopisi korkeuserojensa ja keskeisen sijaintinsa puolesta vesitorninmäki, jonka maa-alueen kaupunki omistaa. Portaat olisi mahdollista sijoittaa alueella joko vesitornin länsi- tai pohjoispuolelle. Oikeanlaisella sijoittelulla ja toteutuksella portailla voisi olla myös matkailua edistävä vaikutus.

Maksuttomia kuntoilumahdollisuuksia tai alueiden liikuntapuistomaisuutta olisi tulevaisuudessa mahdollisuus laajentaa ja sitä kautta voidaan entisestään madaltaa liikkumisen kynnystä – vesitorninmäki tarjoaisi puitteet myös tähän.
Lisäksi tällaista mahdollisuutta voitaisiin hyödyntää läheisen Hj. Nortamon koulun liikunnan opetuksen yhteydessä.
Portaiden sijoittelun, mallin ja muiden ominaisuuksien päättämisessä voitaisiin tehdä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja eri yhdistysten kanssa.
Porrashankkeen toteutuksessa, kuten rakentamisessa ja sijoitusalueen valmistelussa voitaisiin hyödyntää tarvittaessa myös kaupungin kesätyöläisiä, nuorten työpajaa tai vaikkapa paikallisia yhdistyksiä esimerkiksi vastikkeellisen avustuksen muodossa.

Näin ollen esitetään, että Raumalla käynnistetään hanke kuntoportaiden rakentamiseksi – ensisijaisena sijoitusvaihtoehtona vesitorninmäen alue.

Raumalla 24.4.2017
Jami Toivonen