Aloite osallistuvan budjetoinnin kokeilusta

Paitsi heikkenevä taloustilanne myös muut viimeaikaiset myllerrykset ovat pakottaneet meitä etsimään uusia näkökantoja ja keinoja siihen, miten eri asioita tulisi hoitaa. Kaupunkiorganisaatio voi ajoittain olla etenkin kuntalaisen näkökulmasta varsin kankea, kun pitäisi uudistua tai jotain poikkeavaa tavoitellaan. Avoimuutta sekä kuntalaisten osallistamista tulisi lisätä. Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla osallistuva budjetointi.

Osallistuvan budjetoinnin malli on ollut olemassa jo pidemmän aikaa ja se on useissa eri Suomenkin kunnissa otettu innokkaasti vastaan (esim. ”OmaStadi” Helsinki, ”Mun Tampere”, ”Asukasbudjetti” Turku sekä ”Yhdenvertainen Oulu”). Oulun kaupungin mukaan osallistuva budjetointi on edustuksellisen demokratian rinnalle kehittyvä suoran demokratian toimintatapa, jossa korostuvat kokeilukulttuuri ja uudenlainen, muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuva ja kehittyvä julkinen hallinto. Kysymyksessä on talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistävä prosessi, joka vahvistaa dialogia ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Paitsi Kuntalain 22§, myös Rauman tarina edellyttää osallistavaa ja keskustelevaa toimintakulttuuria. Raumalla onkin toki vuosien varrella ollut erilaisia kuntalaisten osallistumisen mahdollistavia käytänteitä sekä kokeiluja, mutta osallistaminen voisi olla huomattavasti laajamittaisempaa. Toteuttamistapoja osallistuvalle budjetille onkin yhtä paljon kuin on paikkoja missä malli on käytössä. Osallistuvan budjetoinnin kautta kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun sekä voidaan antaa mahdollisuus määritellä ja priorisoida julkisia kulutuskohteita, eikä mallia ei siten tule sekoittaa esimerkiksi kuntalaisaloitteeseen.

Kunnat ovat hyödyntäneet mallia vaihtelevasti, eräät vain kertaluontoisissa kohteissa tai tietyllä alueella, toiset ovat osoittaneet budjetistaan pysyvästi tietyn summan käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin ja niin edelleen. Käytännön mahdollisuuksia avataan myös Kuntaliiton aiheesta julkaisemassa oppaassa nimeltään: “Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa”. Mallia voidaan hyödyntää kuntalaisten lisäksi esimerkiksi työntekijöidenkin vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi heitä koskevissa asioissa.

Näin ollen esitetään, että Raumalla kokeiltaisiin osallistuvan budjetin soveltamisen mahdollisuuksia laaja-alaisesti paitsi budjetista varoja osoittamalla myös muutoin (esim priorisointi) – tavoitteena jo olemassa olevien osallistumismahdollisuuksien kasvattaminen pysyvästi, niin eri hallintokuntia koskien kuin kaupungin toiminnassa yleisesti.

Raumalla 9/2020
Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä