Aloite seniorikylähankkeen aloittamiseksi

Seniorikylä -hankkeita on toteutettu nykyään jo useammissa eri kaupungeissa niin Suomessa kuin maailmallakin. Toteutustavat vaihtelevat paikkakunnittain, mutta yhteisenä kantavana ideana on, että muuttuvissa kaupungistuvissa yhteiskunnissa ikääntyvän väestön toiminnallisen yhteisöllisyyden lisääminen edellyttää laajempaa ja yksityiskohtaisempaa perehtymistä sekä huomiointia kaupunkisuunnittelusta lähtien aina toimintatapoihin asti. 

Rauman kaupungin kohdalla Emmi Juslin on 2017 tehnyt Aalto-yliopiston diplomityön nimeltään “Papinpellon seniorikylä – monimuotoinen asumisen ja palveluiden kortteli Raumalle”. Työ on erittäin laadukas ja siinä on otettu erilaisia näkökulmia sekä mahdollisuuksia ansiokkaasti huomioon. Vaikka nykyisellään seniorikylän sijainti ja malli ei täysin voisikaan vastata diplomityössä esitettyä, eivät periaatteet ja toimintatavat ole sidottuja maantieteelliseen sijaintiin, joskin synergiaetujen huomiointi sijoittelussa on kuitenkin huomioitava. 

Seniorikylä -ideaa valmisteltiin kaupungin taholta jo aikaisemmin, mutta oletettu äkillinen asuinrakennustarve liittyen Uudenkaupungin autotehtaan työntekijämäärän kasvamiseen, muutti suunnitelmia aikaisemmasta. Asiaa käsiteltiin Rauman kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa valtuusto linjasi tuolloin myös, että Papinpellon alueen kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon seniorikylä hanke. Asian eteneminen kuitenkin myöhemmin tyssäsi ilmeisesti maanomistuskysymyksiin liittyen, huolimatta siitä, että Papinpellon alue on ollut, ja on edelleen, ikäihmisten palvelutarjontaan kohdistuvan rakentamisen kiinnostuksen kohteena. 

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa – kaupungin tulee huomioida ikääntyvä väestö, palvelutarpeen sekä -tuotannon muutokset ja mahdolliset synergiaedut niin oman toiminnan, ulkoisten palveluntuottajien kuin kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Nyt kaavoitustilanteen myötä asia on uudelleen ajankohtainen. Rauman kaupungin kaavoituksen taholta on ilmaistu, että mikäli seniorikylä -malli halutaan kokonaissuunnittelussa sekä kaupungin toiminnassa huomioida, tulee käynnistää virallinen hanke asian eteenpäin viemiseksi. Näin ollen esitetään, että Raumalla käynnistetään Seniorikylä -hanke. 

Raumalla 25.1.2021
Jami Toivonen
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet

Valtuustoaloite ikäihmisten kulku- ja liikuntareittien perustamiseksi

Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu jo yli 26 prosenttia väestöstä eli useampi kuin joka neljäs suomalainen. Tämä tulee Rauman kaupungin huomioida myös omassa toiminnassaan, paitsi kaupunkisuunnittelussa, myös erityisesti infran suunnittelussa ja ylläpitämisessä.

Perussuomalaiset ovat aina tilaisuuden tullen tiedustelleet kuntalaisilta huomioita sekä toiveita kaupungin asioihin liittyen. Saaduissa vastauksissa on toistuvasti esitetty näkemys siitä, että esteettömyys yleisillä kulkureiteillä on huonontunut. Näennäisesti pieneltäkin vaikuttavat katukivetysten kynnykset tai reunakivet saattavat muodostaa ikäihmisille tai apuvälineitä käyttäville lähes ylitsepääsemättömiä esteitä.

On muistettava, että ikäihmisten yleisin tapaturma on kaatuminen ja että iäkkäiden ihmisten pitkäaikainen huolenpito toteutetaan nykyisin pääosin kotona tai kodinomaisessa asuinympäristössä kotihoidon, tukipalveluiden ja omaisten avun turvin. Kuntaliiton mukaan fyysisen ympäristön kehittämisen voidaankin nähdä täydentävän avohuoltoon painottuvaa palvelurakennetta. Esteetön asunnon lähiympäristö antaa iäkkäälle mahdollisuuden liikkua ja suoriutua arjestaan oman aktiivisuutensa avulla sekä asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Raumalle perustetaan erityisesti ikäihmisille soveltuvia, oppaisiin ja/tai tienvarteen merkittyjä, kulku- ja liikuntareittejä.
Reittien valinnassa/suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys, riittävän lyhyiden etäisyyksien välein olevat levähdyspaikat (penkit/kaiteet), hyvä näkyvyys ja hyvä valaistus. Soveltuvia reittejä saattaa olla jo olemassa ja joitain reittejä voidaan varmasti päivittää tällaiseen käyttöön soveltuvaksi hyvin pienin muutoksin. Reittien perustaminen voidaan ottaa huomioon jo normaalin kävelyteiden kunnostustyön suunnittelun ja toteutuksen ohessa, jolloin se ei välttämättä vaadi erillistä lisämäärärahaa. Sopivien reittien
kartoittaminen voidaan puolestaan toteuttaa esimerkiksi infran kuntotutkimusten yhteydessä.

Toteutettavissa ratkaisuissa, kuten reittien sijainneissa, määrässä ja pituudessa voitaisiin konsultoida mm.ikäihmisten neuvostoa ja eri yhdistyksiä.
Tietoa reiteistä voitaisiin jakaa esimerkiksi palvelutorin kautta sekä terveydenhuollon toimipisteissä ja yhdistysten välityksellä.

Raumalla 18.6.2018
Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä