Aloite seniorikylähankkeen aloittamiseksi

Seniorikylä -hankkeita on toteutettu nykyään jo useammissa eri kaupungeissa niin Suomessa kuin maailmallakin. Toteutustavat vaihtelevat paikkakunnittain, mutta yhteisenä kantavana ideana on, että muuttuvissa kaupungistuvissa yhteiskunnissa ikääntyvän väestön toiminnallisen yhteisöllisyyden lisääminen edellyttää laajempaa ja yksityiskohtaisempaa perehtymistä sekä huomiointia kaupunkisuunnittelusta lähtien aina toimintatapoihin asti. 

Rauman kaupungin kohdalla Emmi Juslin on 2017 tehnyt Aalto-yliopiston diplomityön nimeltään “Papinpellon seniorikylä – monimuotoinen asumisen ja palveluiden kortteli Raumalle”. Työ on erittäin laadukas ja siinä on otettu erilaisia näkökulmia sekä mahdollisuuksia ansiokkaasti huomioon. Vaikka nykyisellään seniorikylän sijainti ja malli ei täysin voisikaan vastata diplomityössä esitettyä, eivät periaatteet ja toimintatavat ole sidottuja maantieteelliseen sijaintiin, joskin synergiaetujen huomiointi sijoittelussa on kuitenkin huomioitava. 

Seniorikylä -ideaa valmisteltiin kaupungin taholta jo aikaisemmin, mutta oletettu äkillinen asuinrakennustarve liittyen Uudenkaupungin autotehtaan työntekijämäärän kasvamiseen, muutti suunnitelmia aikaisemmasta. Asiaa käsiteltiin Rauman kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa valtuusto linjasi tuolloin myös, että Papinpellon alueen kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon seniorikylä hanke. Asian eteneminen kuitenkin myöhemmin tyssäsi ilmeisesti maanomistuskysymyksiin liittyen, huolimatta siitä, että Papinpellon alue on ollut, ja on edelleen, ikäihmisten palvelutarjontaan kohdistuvan rakentamisen kiinnostuksen kohteena. 

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa – kaupungin tulee huomioida ikääntyvä väestö, palvelutarpeen sekä -tuotannon muutokset ja mahdolliset synergiaedut niin oman toiminnan, ulkoisten palveluntuottajien kuin kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Nyt kaavoitustilanteen myötä asia on uudelleen ajankohtainen. Rauman kaupungin kaavoituksen taholta on ilmaistu, että mikäli seniorikylä -malli halutaan kokonaissuunnittelussa sekä kaupungin toiminnassa huomioida, tulee käynnistää virallinen hanke asian eteenpäin viemiseksi. Näin ollen esitetään, että Raumalla käynnistetään Seniorikylä -hanke. 

Raumalla 25.1.2021
Jami Toivonen
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet