Aloite Rauman kaupungin tietojärjestelmien ja tietoverkon turvallisuuden kartoittamiseksi

Informaation siirtyessä enenevässä määrin sähköiseen muotoon, korostuu tietoturvan merkitys – etenkin tilanteissa, joissa siihen voidaan päästä käsiksi tietoverkon välityksellä.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella vuonna 2019 kuntien tietojärjestelmät olivat rikollisten toimenpiteiden kohteena mm. Porissa, Espoossa, Kokemäellä ja Lahdessa, joista viimeksi mainitussa kustannukset vahinkojen korjaamisesta ja tietoturvan parantamisesta nousivat lähemmäs miljoonaan euroon.

Edellä mainittujen tapausten julkisuudessa käydyssä keskustelussa tuotiin esille, että kuntien pitäisi pystyä varautumaan tietoturvaloukkauksiin huomattavasti paremmin. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kuntien tietoturvan tasosta ei ollut ainakaan vuonna 2019 kokonaiskuvaa kenelläkään. Yksi osa ongelmaa on, että moni kunta ei välttämättä edes tunne omia järjestelmiään. Tarvetta tietoturva-aukkojen paikantamiseksi on onneksi alettu tiedostaa paremmin myös julkishallinnossa ja hyvänä esimerkkinä Ulkoministeriö ilmoitti 2.10.2020 julkaistussa tiedotteessaan ottavansa bug bounty -menetelmän vakinaiseksi osaksi tietoturvallisuuden testausohjelmaansa.

Sanonta sanoo ”poissa silmistä, poissa mielestä”. Näkyvien seinien ja rakenteiden vahingot tai korjausvelka saattavat olla helppo havaita, mutta kykenemmekö havaitsemaan puutteita, tunkeutumisia tai rikollista toimintaa rakenteissa, joita emme konkreettisesti näe tai joiden olemassaoloa emme ehkä tiedosta?
Näin ollen esitetään, että Rauman kaupungin tietojärjestelmien ja tietoverkon turvallisuus kartoitettaisiin ulkopuolisen auditoijan toimesta riittävässä laajuudessa ja saatujen tulosten perusteella ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisen havainnointikyvyn ja tietoturvan tason varmistamiseksi sekä ylläpitämiseksi.

Raumalla 26.10.2020

Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Valtuustoaloite ikäihmisten kulku- ja liikuntareittien perustamiseksi

Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu jo yli 26 prosenttia väestöstä eli useampi kuin joka neljäs suomalainen. Tämä tulee Rauman kaupungin huomioida myös omassa toiminnassaan, paitsi kaupunkisuunnittelussa, myös erityisesti infran suunnittelussa ja ylläpitämisessä.

Perussuomalaiset ovat aina tilaisuuden tullen tiedustelleet kuntalaisilta huomioita sekä toiveita kaupungin asioihin liittyen. Saaduissa vastauksissa on toistuvasti esitetty näkemys siitä, että esteettömyys yleisillä kulkureiteillä on huonontunut. Näennäisesti pieneltäkin vaikuttavat katukivetysten kynnykset tai reunakivet saattavat muodostaa ikäihmisille tai apuvälineitä käyttäville lähes ylitsepääsemättömiä esteitä.

On muistettava, että ikäihmisten yleisin tapaturma on kaatuminen ja että iäkkäiden ihmisten pitkäaikainen huolenpito toteutetaan nykyisin pääosin kotona tai kodinomaisessa asuinympäristössä kotihoidon, tukipalveluiden ja omaisten avun turvin. Kuntaliiton mukaan fyysisen ympäristön kehittämisen voidaankin nähdä täydentävän avohuoltoon painottuvaa palvelurakennetta. Esteetön asunnon lähiympäristö antaa iäkkäälle mahdollisuuden liikkua ja suoriutua arjestaan oman aktiivisuutensa avulla sekä asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Raumalle perustetaan erityisesti ikäihmisille soveltuvia, oppaisiin ja/tai tienvarteen merkittyjä, kulku- ja liikuntareittejä.
Reittien valinnassa/suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys, riittävän lyhyiden etäisyyksien välein olevat levähdyspaikat (penkit/kaiteet), hyvä näkyvyys ja hyvä valaistus. Soveltuvia reittejä saattaa olla jo olemassa ja joitain reittejä voidaan varmasti päivittää tällaiseen käyttöön soveltuvaksi hyvin pienin muutoksin. Reittien perustaminen voidaan ottaa huomioon jo normaalin kävelyteiden kunnostustyön suunnittelun ja toteutuksen ohessa, jolloin se ei välttämättä vaadi erillistä lisämäärärahaa. Sopivien reittien
kartoittaminen voidaan puolestaan toteuttaa esimerkiksi infran kuntotutkimusten yhteydessä.

Toteutettavissa ratkaisuissa, kuten reittien sijainneissa, määrässä ja pituudessa voitaisiin konsultoida mm.ikäihmisten neuvostoa ja eri yhdistyksiä.
Tietoa reiteistä voitaisiin jakaa esimerkiksi palvelutorin kautta sekä terveydenhuollon toimipisteissä ja yhdistysten välityksellä.

Raumalla 18.6.2018
Jami Toivonen
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä